♦ Add: Beichen District Tianjin Tianjin Wai Road Wanda Industrial Park
  ♦ TEL:022-86995397 022-86995398
  ♦ FAX:022-86994148
  ♦ E-mail:boyjiliang@163.com
   
Title: *
Content: *
Company Name:
Address:
Postal Code:
Contacts: *
Tel: *
Phone:
Fax:
E-mail:
悄悄话: 非注册会员不可设 (只有管理员和自己能看)

All rights reserved:TIANJINSHI ZHUXIN DIANZI BUPIN YOUXIANGONGSI   Technical Support:Netjin